Leigeberedning

Me tek mot skinn til leigeberedning. Størstedelen kjem frå produsentar som leverer dyr til slakteriet og ønskjer at ein del av skinna skal beredast. Slakteriet sender desse (returskinna) til oss, og etter ein omfattande prosess returnerer Posten/Bring dei ferdiggarva skinna i postpakkar til produsenten. Ein god del skinn kjem også til leigeberedning frå jegrar, fangstmenn og andre privatpersonar.

Aktuell informasjon om leigeberedningskinn i arbeid: 

Status saueskinn: 
Det kom inn 113 parti med private saueskinn i sesongen 2018/2019. Det er 8 parti, eller 3000 skinn meir enn året før.
Det ser ut til å koma inn litt mindre skinn denne sesongen, 2019/2020. Pr. 02.04.2020 er parti 40 teke i arbeid og parti 28 er under utsending. Dette partiet vart innmerka ca. 20.11.2019, dvs. 4 månaders behandlingstid.
Produksjonen av saueskinn går for fullt heile tida med enten 1060 eller 1325 skinn i arbeid kvar veke. Prosessen tek 4-5 veker.

For eksempel er følgjande skinnslag tatt i arbeid på desse datoar:

Parti nr. - Type skinn I arbeid Utsendt
014 - Geit-, kje-, kidd- og kaninskinn 12.11. og 19.11.2019 Januar 2020
717 - Elg-, hjort-, rådyr- og moskusskinn

07.11.2019

Desember 2019
205 - Storfehuder

02.12.2019

Ca. april 2020
308 - Bever-, grevlingskinn m.v.

02.12.2019

Januar 2020
Vegetabilsk garving av diverse skinn til lær 05.11.2018 18.12.2018
819 - Reinskinn 11.02.2020 18.03.2020
701 - Hjort-, elg-, villsvin-, moskusskinn m.v. 18.02.2020 30.03.2020
702 - Hjort-, elg-, rådyr-, moskusskinn m.v. 10.03.2020 Etter påske
507 - Vegetabilsk garving 27.03.2020 April/mai 2020
508 - Nappaskinn Desember 2019 April/mai 2020
1015 - Geit-, kje-, kaninskinn 08.01.2020 23.03.2020
1016 - Geit-, kje-, kaninskinn (farga) 24.03.2020 Mai 2020
1016 - Geit-, kje-, kaninskinn (kvite) 02.04.2020 Mai 2020


Normalt tek me i arbeid leigeberedningsskinn så snart eit parti er fulltaleg og rett valkefat er ledig.
Me vil prøve å halde denne informasjonen ajour framover.  

 

Frakt og adm. kostnader:

Beredningsprisar går fram av sist oppdaterte prislister.

Utlagt frakt ved mottak av skinn til leigeberedning (returskinn) frå slakteria er i alle år blitt betalt av oss, utan at me har belasta produsenten. Landet vårt er langstrakt og me får skinn frå dei fleste slakteri i alle landsdelar. Sjølv med konkurransedyktige fraktavtalar er det betydelege kostnader for oss. Me ser difor, at me må fordele litt av dette på kvart skinn som kjem inn. Me prøver med kr 5,- (+ mva) pr. saueskinn denne sesongen. Det dekker omtrent halve kostnaden. Alle som sender inn skinn sjølv og betaler frakta veit at kostnaden er mykje høgare.

Me har heller ikkje belasta kundar med faktura- eller  administrasjonsgebyr tidlegare, men ser at det er betydeleg administrasjon som går med å merke skinn, svare på alle spørsmål, sende ut informasjon og fakturere alle skinn. Eit lite administrasjonsgebyr (kr 20 + mva) på kvar faktura vil difor bli innført frå 2020.

Utgåande porto for postpakkar eller utgåande frakt for større sendingar blir fakturert etter gjeldande porto- eller frakttakstar. Mindre sendingar som postpakkar blir normalt sendt i postoppkrav. Oppkravsgebyret er kr 57,- + mva. Større sendingar blir sendt med Bring Cargo. Porto/returporto blir belasta på nytt om pakkar ikkje blir henta og kjem i retur.

Det ligg alltid faktura frå oss i sendinga. Finn den fram før emballasjen blir lagt bort. Det er mange som etterspør kopi av faktura når rekneskap skal førast. Det blir ekstra arbeid for oss å sende faktura på nytt, så hugs at den ligg alltid i pakken saman med skinna.

Artiklar

Sesongen 2019/2020
Sesongen 2019/2020 Les meir
Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål Les meir
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn Les meir
Salting
Salting Les meir
Tørking
Tørking Les meir
Frysing
Frysing Les meir
Avhåring
Avhåring Les meir
Pakking og sending
Pakking og sending Les meir
Innlevering av skinn til beredning
Innlevering av skinn til beredning Les meir
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn Les meir
Saue og lammeskinn
Saue og lammeskinn Les meir
Lama
Lama Les meir
Slakteri
Slakteri Les meir
Spesielle ønske
Spesielle ønske Les meir
Kidd-, kje- og geiteskinn
Kidd-, kje- og geiteskinn Les meir
Reinskinn
Reinskinn Les meir
Hjorte- og kukalvskinn
Hjorte- og kukalvskinn Les meir
Rådyrskinn
Rådyrskinn Les meir
Elgskinn
Elgskinn Les meir
Storfehuder
Storfehuder Les meir
Sel- kobbe- og havertskinn
Sel- kobbe- og havertskinn Les meir
Småvilt
Småvilt Les meir
Skinn frå utland
Skinn frå utland Les meir