Leigeberedning

Me tek mot skinn til leigeberedning. Størstedelen kjem frå produsentar som leverer dyr til slakteriet og ønskjer at ein del av skinna skal beredast. Slakteriet sender desse (returskinna) til oss, og etter ein omfattande prosess returnerer Posten/Bring dei ferdiggarva skinna i postpakkar til produsenten. Ein god del skinn kjem også til leigeberedning frå jegerar, fangstmenn og andre privatpersonar.

Pga. ekstrem høg straumpris siste halvår samt nye høge prisar på hjelpestoff, olje m.m. og i tillegg større lønskostnader enn vanleg, må me desverre auke beredningsprisane med verknad frå 10. juni 2022.
Prisauken er ca. 5 % som berre dekker litt av auka kostnad.

Aktuell informasjon om leigeberedningskinn i arbeid: 

Status saueskinn pr. 23.5.2022: 
I sesongen 2021/22 har det kome inn meir skinn enn året før. I øyeblikket registrerer/merker me inn på parti nr. 111. Parti nr. 48 går i arbeid no og parti nr. 41 er under utsending.
Parti nr. 41 blei innregistrert ca. 1.12.2021, altså ca. 6 mndr. leveringstid. Me er no heilt ajour med å registrere/merke returskinn.

For eksempel er følgjande andre skinnslag tatt i arbeid på desse datoar:

Parti nr. - Type skinn I arbeid Utsendt
208 - Huder 04.04.2022 Oktober 2022
151 - Geit (farga) 06.04.2022 Juni 2022
713 - Elg-, hjort-, rådyr-, moskusskinn m.m. 05.05.2022 Juni 2022
606 - 318 - 319 - Viltskinn 09.05.2022 Juni 2022
417 - Selskinn 10.05.2022 Juni/juli 2022
714 - Elg-, hjort-, rådyr-, moskusskinn m.m. 19.07.2022 29.08.2022
714 - Elg-, hjort-, rådyr-, moskusskinn m.m. 02.08.2022 12.09.2022
152 - Geit-, kje-, mohair-, alpakkaskinn kvit 21.09.2022 November 2022
152 - Geit-, kje-, mohair-, alpakkaskinn farga 28.09.2022 November 2022
318 - Viltskinn 03.10.2022 Desember 2022


Normalt tek me i arbeid leigeberedningsskinn så snart eit parti er fulltaleg og rett valkefat er ledig.
Me vil prøve å halde denne informasjonen ajour framover.  

Prisliste leigeberedning:
For å få tilsendt mail med prisliste for beredningskundar, trykk her - og fyll inn namn og telefonnummer til høgre.

Frakt og adm. kostnader:

Beredningsprisar går fram av sist oppdaterte prislister.

Utlagt frakt ved mottak av skinn til leigeberedning (returskinn) frå slakteria er i tidlegare år blitt betalt av oss, utan at me belasta produsenten. Landet vårt er langstrakt og me får skinn frå dei fleste slakteri i alle landsdelar. Sjølv med konkurransedyktige fraktavtalar er det betydelege kostnader for oss. Me såg difor, at me måtte fordele litt av dette på kvart skinn som kom inn. Me starta med kr 5,- (+ mva) pr. saueskinn for 2020 sesongen. Det dekte omtrent halve kostnaden. Alle som sender inn skinn sjølv og betaler frakta veit at kostnaden er mykje høgare. På grunn av prisauke vart fraktprisen sett til kr 6,- for 2021 sesongen og kr 7 for 2022 sesongen.

Me har heller ikkje belasta kundar med faktura- eller  administrasjonsgebyr tidlegare, men ser at det er betydeleg administrasjon som går med å merke skinn, svare på alle spørsmål, sende ut informasjon og fakturere alle skinn. Eit lite administrasjonsgebyr (kr 20 + mva) på kvar faktura vart difor innført for 2020 sesongen, auka til kr 22,- for 2021 sesongen og kr. 23 for 2022 sesongen.

Utgåande porto for postpakkar eller utgåande frakt for større sendingar blir fakturert etter gjeldande porto- eller frakttakstar. Mindre sendingar som postpakkar blir normalt sendt i postoppkrav. Oppkravsgebyret er kr 68,- + mva. Større sendingar blir sendt med Bring Cargo. Porto/returporto blir belasta på nytt om pakkar ikkje blir henta og kjem i retur.

Det ligg alltid faktura frå oss i sendinga. Finn den fram før emballasjen blir lagt bort. Det er mange som etterspør kopi av faktura når rekneskap skal førast. Det blir ekstra arbeid for oss å sende faktura på nytt, så hugs at den ligg alltid i pakken saman med skinna.

Artiklar

Sendemåtar
Sendemåtar Les meir
Transport av råvarer
Transport av råvarer Les meir
Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål Les meir
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn Les meir
Salting
Salting Les meir
Tørking
Tørking Les meir
Frysing
Frysing Les meir
Avhåring
Avhåring Les meir
Pakking og sending
Pakking og sending Les meir
Innlevering av skinn til beredning
Innlevering av skinn til beredning Les meir
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn Les meir
Saue og lammeskinn
Saue og lammeskinn Les meir
Lama
Lama Les meir
Slakteri
Slakteri Les meir
Spesielle ønske
Spesielle ønske Les meir
Kidd-, kje- og geiteskinn
Kidd-, kje- og geiteskinn Les meir
Reinskinn
Reinskinn Les meir
Hjorte- og kukalvskinn
Hjorte- og kukalvskinn Les meir
Rådyrskinn
Rådyrskinn Les meir
Elgskinn
Elgskinn Les meir
Storfehuder
Storfehuder Les meir
Sel- kobbe- og havertskinn
Sel- kobbe- og havertskinn Les meir
Småvilt
Småvilt Les meir
Skinn frå utland
Skinn frå utland Les meir