Reinskinn

Prosessen tek ca. 4 veker og det vil i praksis seie at ventetida kan bli 2-4 månader.

Skinn innlevert i oktober vert ferdige før jul.