Småvilt

For skinn av rev-, mink-, mår-, grevling-, oter-, bever-, og liknande vilt:

beredningstida er ca. 6 veker, men på grunn av liten tilgang kan det gå ca. 6 månader mellom kvart parti me tek av slike skinn.

Dersom tilgangen på sel, rev, mink, mår osv. aukar, kan me ta slike skinn i arbeid oftare. Me ser likevel på denne tenesta som eit servicetilbod til kundane våre, og er glade for at dei fleste forstår at me må samle tilstrekkeleg kvantum for å få til ei lønsam drift.